Thursday, March 5, 2015

به یاد دکتر مصدق


 خوبه که  وقتی از همه طرف به ما حمله میشود به یاد دکتر باشیم و این جمله روپیش خودمون تکرار کنیم . 

« هرچه فحش شنیدم و یا در جراید خواندم پر کاهی بر من اثر ننمود و هر وقت به یاد پندی می آمدم که از مادرم شنیدم و آن پند این بود که وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می کنند برای مبارزه بیشتر حریص می شدم و خود را بهتر مجهز می کردم و من این نهضت را تا زنده ام ادامه می دهم و از آن راه منحرف نخواهم شد.»