Sunday, March 8, 2015

*توفان توئیتری برای حمایت از از قربانیان پروژه "عنکبوت " سپاه *

جمعی از کاربران توئیتر چهارشنبه بیستم اسفند  ماه درصدد بوجود  آوردن توفان توئیتری برای نشان دادن حمایت خود از قربانیان پروژه "عنکوبت" سپاه هستند 


 به عنوان یک فعال شبکه های اجتماعی  همکاری خود را در این توفان بسیار لازم میبینم . محمد یوسفی که یکی از بازداشت شدگان هست فقط بخاطر مدیرت صفحهات فیسبوکی بازداشت شده.   چه بسا که فردا نوبت همه ما باشد. 
به امید آزادی تمامی عزیزان دربند