Wednesday, November 28, 2012

********************* طوفان توئیتری اضطراری برای حمایت از نسرین ستوده ***************وضع نسرین ستوده بسیار بحرانی است. 
طوفان توئیتری ،امشب پنج شنبه نهم آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۳۰


امشب هم طوفانیست .اما جنسش با طوفانی که در دل همسرو کودکان نسرین ستوده برپاست فرق دارد
و حتما طوفانش با طوفانی که در دل نسرین ایران میوزد نیز فرق دارد.

 نسرین ستوده ای که دیگر چهل وچهار روز است ، غذایی نخورده 


رضا خندان همسر نسرین ستوده دو روز قبل گفته است: وضع جسمی همسرم به
مرحله ی خطرناک رسیده‌. فشارش آنقدر پایین بوده‌ که شخصی که فشار خونش را
اندازه‌ گرفته نتوانسته اندازه‌اش را به او بگوید.
  دیگر قرار شده تاهرروز به بهداری زندان اوین برود.
 نسرین خواسته ی غیر قانونی ندارد.
 اومیگوید : چرا بچه ی 12 ساله ی ما را به خاطر مادر مجازات می ‌کنید!؟

اما نسرین و خانواده اش تنها نمانده اند. امشب را با حضور خود طوفانی خواهیم کرد
قرار ما پنج شنبه نهم آذر ۱۳۹۱ساعت ۲۲:۳۰ در توئیتر