Monday, October 1, 2012

☮ ☮ ☮ ☮ ☮ طوفان توئیت برای معلمان دربند ☮ ☮ ☮ ☮ ☮ ☮


با فرارسیدن روز جهانی معلم با ما هم گام باشید و از معلمان دربندمان حمایت کنیدمعلم دربندم! تو به ما نوشتن و خواندن اموختی. تو گفتی بنویس "بابا نان دارد". ما هم همه نوشتیم: "بابا نان دارد". اما نه بابا نان داشت و نه تو. هم بابا و هم تو در پی نان و آزادی محصور زندان سیاه بیدادگران شدید. و اینک شاگردان دیروز تو، هم رزمان امروز تو شدند؛ و همصدا با تو خواست آزادی و نان را بانگی دگرگونه سرمی دهند. ما صدای معلمان دربندمان هستیم.


          طوفان توئیت روز جمعه ۱۴ مهر ماه
 ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران
 ساعت ۱۰ صبح به وقت کالیفرنیا 
 ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت نیویورک
 ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت لندن و ساعت ۷ شب به وقت اروپای مرکزی 
همراه شو ای عزیز